o klubu

Cílová skupina:

Dospívající ve věku 11 až 21 let a mladí dospělí do 26 let ohrožení komplikovanými životními událostmi a rizikovým chováním.

Do cílové skupiny nepatří:

  • osoby s mentálním a zdravotním postižením takového rozsahu, které znemožňuje bezpečný pohyb v prostorách zařízení.
  • osoby užívající tvrdé nelegální drogy

Cíle:

  • sociální začlenění dospívajících do skupiny vrstevníků, i společnosti
  • zmírnit negativní dopady rizikového chování a jednání dospívajících na jejich zdraví a další vývoj
  • vytváření zázemí pro jednotlivce a skupiny dospívajících a podmínky pro jejich svépomocné aktivity
  • pomáhat dospívajícím zvládat krize a obtížné situace v jejich každodenním životě
  • vyvíjet nové postupy práce s dospívajícími, mapovat potřeby dospívajících a zveřejňovat je v rámci široké veřejnosti
  • podpořit formulování vlastních názorů dospívajících k sobě samým, jejich bezprostřednímu i vzdálenějšímu okolí